ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Hvordan skrive et godt case

Her finner du informasjon om ANFO Effekt og svar på ofte stilte spørsmål. ANFO Effekt ble introdusert høsten 2012. Vårt mål var å engasjere hele bransjen og åpne opp for alle former for virkemidler. Etter 7 år har vi fått inn imponerende 792 case, de aller fleste av meget høy kvalitet. 

 

Et viktig formål med konkurransen, i tillegg til å premiere de som fortjener det, er at de premierte cases kan virke som læring og inspirasjon for andre. Dette muliggjøres ved adgang til en åpen webløsning som er søkbar og strukturert. Det kan tas forbehold om at deler av caset ikke skal publiseres, men kun være gjenstand for juryering.

Målsettingen skal være klart definert og effekten målt i henhold til samme målsetting. Vi gleder oss nok en gang til mange bidrag!

Hva er effekt?

Hva menes med effekt i denne sammenheng?

Effekt defineres i denne sammenheng som markedsføringsinnsats som gir atferdsendringer og/eller holdningsendringer. I tillegg vil også endringer i kunnskap vektlegges, spesielt i cases hvor ikke tydelige rent kommersielle måleparametere er fremtredende. Husk at det er fullt mulig å hevde seg i konkurransen ved kun å vise til atferds-/handlingseffekter, men det derimot er vanskelig å hevde seg kun ved å vise til kunnskapseffekter.
 

Eksempler på atferds-/handlingseffekter er:

 • Økning i salgstall
 • Økning i markedsandel
 • Økning i antall medlemmer, abonnenter
 • Økning i antall besøkende

Eksempler på holdningseffekter er:

 • Omdømmemålinger
 • Bedring av servicegrad
 • Engasjement
 • Preferanse

Listen på kunnskapseffekter er:

 • Top of mind kjennskap
 • Hjulpet kjennskap
 • Uhjulpet kjennskap

 

Vurderingskriterier

Det er ingen krav til virkemidler. Et godt case kan fokusere på ett, eller flere virkemidler, eksempelvis event, sosiale media, PR, massekommunikasjon, design, pris og distribusjon. Det viktige er ikke mediekanal eller kommunikasjonsdisiplin, men evnen til å dokumentere en klar og beviselig sammenheng mellom innsats og effekt. Effekten skal videre dokumenteres og tilbakeføres til den forretnings- og markedsføringsmessige målsetting som er grunnlaget for arbeidet.

 

Gjør det klart og tydelig –  disponer caset slik:

 • Her var vi
 • Hit skulle vi
 • Dette gjorde vi
 • Dette oppnådde vi


Hva skal sendes inn:

 • Lag caset i Word eller Powerpoint. Lagre som Pdf før du sender inn.
 • Maksimalt 1000 ord og 10 sider (eks. forside). Gjelder alle kategorier uten Vekst hvor du kan bruke maksimalt 1500 ord og 15 sider (eks. forside). Overskrides dette risikerer du at caset ikke blir bedømt.
 • Lurer du på hvilken kategori du skal delta i? Sjekk HER


En rød tråd:

 • En klar og konsis presentasjon
 • Hva var målsettingen?
 • Hva skjedde?
 • Hvordan gjorde du det?
 • Hvor lett kan en annen leser forstå det? “Ville din nabo skjønne dette?”
 • Hold ordbruk så enkel som mulig. Unngå overdriven bransjespråkog tekniske ord og utrrykk
 • Hvordan kan resultatene måle seg med tidligere erfaringer? Har du tall fra konkurrenter så ta det med. Kan du identifisere en kvantitativ ROMI?
 • Evne til å vise en klar sammenhengen mellom markedsføringsinnsats og de oppnådde resultatene.


Med tanke på vanskelighetsgrad vil juryen bedømme dette ved hjelp av spørsmål av typen:

 • Hvordan ser de normale variasjonene i effektparameterne ut?
 • Hvor store er kommunikasjonseffekten sett i lys av de normale variasjonene?
 • Hvor realistiske eller forsiktige er målsetningene?
 • Hvordan ser de normale, objektivt forventende og markedsføringseffektene ut for denne type markedsaktivitet (type bransje, produkt, konkurranse)?
 • Hvor stor er effekten i forhold til innsatsen?
 • Er det et genialt case som har oppnådd ektraordinære resultater basert på et lite budsjett eller er det et svært stort budsjett som har oppnådd gode resultater med en middels god stratetegi og gjennomføring.


Casene evalueres etter følgende bedømmingssystem:

25% av total antall poeng – Strategisk utfordring og målsetting: Vanskelighetsgraden i utfordringen samt klare målsetninger. Innsikt: Innsikt om målgruppen, markedet, merket og kjøpsstien som åpenbarer et vekstpotensiale/økt etterspørsel i målgruppen.

25% av total antall poeng – Idé, kreativitet og uttak av strategien.

50% av totalt antall poeng – Resultatene


Vis og bevis en forandring

 • Hvordan og i hvilken grad har markedsføringsinnsatsen skapt atferds-/handlingseffekter og /eller holdningseffekter og/eller kunnskapseffekter?
 • Gi tydelige bevis på at forandringen er knyttet til markedsføringsinnsatsen
 • Strekk det så langt som mulig i rendyrking av effektene. I hvilken grad har den omtalte markedføringsinnsatsen bidratt isolert? Inkluder andre påvirkbare faktorer som caset ikke favner; f.eks. konkurrenters aktiviteter, distribusjon, pris, butikkaktiviteter, sesongeffekter med mer. Har dere benyttet salgsmodellering; forklar og fremstill tallstørrelsene på enklest mulig sett.


Søk mot toppen av effektpyramiden

Ofte har man en målsetning som befinner seg lengre ned i effektpyramiden (type kjennskap, kunnskap, forsterke assosiasjoner, kundetilfredshet, prøving, med mer). Forsøk da likevel å vise hvordan markedsarbeidet caset beskriver leder annonsøren nærmere de økonomiske og “harde” effektparameterne (salg, besøksfrekvens, priselastisitet, lønnsomhet). Ved holdningskampanjer vil det ofte være vanskelig å “regne hjem” effektene i kroner og øre. Det vil juryen ta hensyn til. Da vil andre relevante effektparametre vektlegges.


Har du en medieplan – ta den med

Såfremt man har brukt betalte medier. Dette gjør det enklere for juryen å bedømme resultatene i lys av medieinnsatsen/mediekjøpene. Ofte er en effektfull kampanje skapt av kreativ og smart mediebruk.


Samarbeid – utnytt hverandre

De beste casene er ofte et resultat av et godt samarbeid mellom byråer, mediebyråer, medier, salgskanaler og kunde. Utnytt hverandre! Hver part sitter på verdifull informasjon som ofte må settes sammen for å gi et helhetlig bilde av markedsføringseffektene.


Ekstraordinære effekter oppnås gjennom ekstraordninære løsninger

Kreativitet i ANFO effekt er både kreativitet i strategiarbeid, utforming, budskap og/eller i mediebruk og valg av kjøpskanaler.


Indekser gjerne tallene

Ofte vil man ikke oppgi reelle tallstørrelser av konkurransemessige hensyn. Bruk da indekserte tall på skala fra 0-100.


Vær tydelig og presis

Jo tydeligere målene fremkommer, jo enklere er det for juryen og større sjanse for å lykkes i konkurransen!


Husk - Juryen har ikke detaljkunnskap

Sett derfor målene og effektene i en sammenheng som gjør det enkelt å forstå hvorfor dette er et godt case!


Skill mellom prosent og prosentenheter

En økning fra 50% til 60% er ikke en økning på 10% men 10 prosentpoeng. Prosentuelle forandringer er ofte mer egnet til sammenligning enn endring i prosentenheter.


Angi hvilken base prosentandeler er beregnet av

Skriv f.eks. “70% av de som ble eksponert for annonsen har prøvd produktet”, ikke “70% har prøvd produktet”.


Jury

De er satt sammen av kompetente representanter fra annonsører, reklamebyråer, høyskoler, mediebyråer og spesialistbyråer. Hver jury ledes av en nøytral juryleder. Strenge habilitetskrav følges. Med en slik spredning og dybde i kompentansen vil juryen evne å se caset fra ulike vinkler.  

Alle caseforfattere vil i etterkant av konkurransen motta en tilbakemelding fra juryen. I tillegg vil du i etterkant av konkurransen få et tilbud om møte representanter i juryen hvor man går gjennom styrker og svakheter ved bidraget.  


Hvordan premieres vinnerne? 
 

Gull, Sølv og Bronse
Disse deles ut i hver kategori.I tillegg vil et visst antall cases bli belønnet med ANFO Effekt diplom. Alle vinnere i årets konkurranse presenteres på vår fest og prisutdeling. Juryen kan etter egen vurdering kåre en Grand Prix.

Arbeidet skal ansees som å være faglig interessant, svært veldokumentert, kreativt utført og inspirasjonsrikt.
Det vil ikke offenliggjøres noe form for short list eller nominasjonsliste i forkant av prisutdelingen.
Samtlige bidragsytere/cases vil motta “deltaker diplom” med jurybegrunnelse.

TNS Innsiktspris
I tillegg ønsker TNS å hedre cases som har utvist svært godt innsiktsarbeid.